ประมวลจริยธรรม การประปาส่วนภูมิภาค

banner

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้ มีการจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาค


Hot New CSR


Download

ประมวลจริยธรรม

By Webmaster

Useful Links

การประปาส่วนภูมิภาค

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Search