ประมวลจริยธรรม การประปาส่วนภูมิภาค

สรุปผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2564


ชุดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

อ่านทั้งหมด


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ โดยให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562


Hot New CSR


 • กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.…

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก นำโดยนายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการ​การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​สวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก… อ่านต่อ →

  กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
 • การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ทำ… อ่านต่อ →

  กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ
 • กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ…

  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางนุชนภา พิณทอง ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR… อ่านต่อ →

  กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR
 • กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลัก…

  กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุทธ ที่ 16 มิถุนาย… อ่านต่อ →

  กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

Useful Links

การประปาส่วนภูมิภาค

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์

Search