แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 (pwa_5_2561)
  • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (calendar_2561_l)

ผลการดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (moral_1-2561)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (moral_2-2561_l)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (moral_3-2561)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 (moral_4-2561)

    สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 (moral_4-2561)

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

  • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 (moral_4-2561)