แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค (5-year-morality-plan_anticor_lock)