เอกสารเผยแพร่ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


สื่อสร้างสรรค์ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2565

- เรื่อง จิตอาสา คือ การให้

ประจำปีงบประมาณ 2564

- เรื่อง 6 ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- เรื่อง 9 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- เรื่อง 13 มาตรการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ กปภ.
- เรื่อง 3 คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม
- เรื่อง 10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
- เรื่อง คนแบบไหนมีวินัยในตนเอง

ประจำปีงบประมาณ 2563

 • เรื่อง "วินัยดี งานสำเร็จ" (31102562)
 • เรื่อง คนแบบไหน...หัวใจพอเพียง (27122562)
 • เรื่อง อย่าหลงไปกับค่านิยมที่ผิดเพี้ยน (03032563)
 • เรื่อง ทำความดีให้เคยชิน (05052563)
 • เรื่อง คิดแบบนี้...จะประสบความสำเร็จ (30062563)
 • เรื่อง 10 ข้อ กับความซื่อสัตย์ในองค์กร (31082563)

ประจำปีงบประมาณ 2562

 • เรื่อง "ใช้ชีวิตอย่างไร...ให้ห่างไกลทุจริต" (0911261)
 • เรื่อง ปลุก "ความคิดบวก" ในตัวคุณ (02012562)
 • เรื่อง ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยความสุข 8 ประการ (26022562)
 • เรื่อง องค์ประกอบของ "ความดี" (06052562)
 • เรื่อง 7 มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องถือปฏิบัติ (05072562)
 • เรื่อง 4ส. 1ม. ทำงานอย่างมีความสุข (31082562)

ประจำปีงบประมาณ 2561

 • เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม (11112560)
 • เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ภาค 2 (12122560)
 • เรื่อง คิดแบบนี้ ทุจริตลดแน่นอน (08082561)
 • เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (09092561)

ประจำปีงบประมาณ 2560

 • เรื่อง "ความซื่อตรง" หลักคุณธรรมของชาติไทย (06062560)
 • เรื่อง คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย (08082560)
 • เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ (09092560)

  โปสเตอร์ แผ่นพับ

 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม (jariyatum.pdf)