ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.


  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 (ดาวน์โหลดเอกสาร)ผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.