แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 (plan_moral_pwa_2562_l)
 • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (calendar_2562_l)

  ผลการดำเนินงาน

 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 (moral_1-2562)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 (moral_2_2562n)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 (moral_3_2562)
 • ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

  สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

 • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)