ชุดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

 • ตอนที่ 1 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
  อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 3 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 3 กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 4 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 5 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 6 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 7 มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 8 การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 9 ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. กำหนด จะมีผลอย่างไร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 10 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 11 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล กรณีพบเห็นผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 12 ช่องทางการร้องเรียน กรณีพบเห็นผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 2 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 3 7 ข้อควรรู้ มาตรฐานจริยธรรมของ กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 4 มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 5 ข้อควรรู้ จรรยาบรรณของผู้บริหาร กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 6 ข้อควรรู้ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 7 ถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. กำหนด จะมีผลอย่างไร (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 8 ควรทำอย่างไร ? เมื่อพบเห็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ตอนที่ 9 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. (ดาวน์โหลดเอกสาร)