คณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ.

 1. รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) กรรมการ
 3. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) กรรมการ
 4. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรฯ) กรรมการ
 5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) กรรมการ
 6. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กรรมการ
 7. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1 กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4 กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 5 กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ
 14. ผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กรรมการและเลขานุการ
 15. หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค
(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค)

อ่านเพิ่มเติม