คณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค


คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 6/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค

(1) รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการ
(2) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) รองประธานกรรมการ (หัวหน้า ศปท.กปภ.)
(3) ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) กรรมการ
(4) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) กรรมการ
(5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) กรรมการ
(6) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กรรมการ
(7) ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการ
(8) ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 กรรมการ
(9) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ
(10) ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ. กรรมการ
(11) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
(12) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรพบุคคล กรรมการ
(13) ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ. กรรมการ
(14) ผู้อำนวยการกองวินัย กรรมการ
(15) ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและเลขานุการ (เลขานุการ ศปท.กปภ.)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง