สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและสื่อวีดิทัศน์

ชุดความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม


สื่อวีดิทัศน์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

คลิกที่จุด 3 จุด เพื่อดาวน์โหลด

เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เรื่อง เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม สำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา

เรื่อง ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

เรื่อง การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี

เรื่อง ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

เรื่อง ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เรื่อง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

เรื่อง ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม