การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้นายประจบ ชาติทอง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม โดยมีตัวแทนจากสำนักงานจัดหวัด และศูนย์การทหาราบ รับน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ นำประชาชนจากจังหวัดภาคใต้ เข้ากรุงเทพฯ เพื่อลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง ณ สนามกีฬาอาทิตย์กำลังเอก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560