กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เดินหน้าตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการขุดลอกคลองแก่ชุมชน จำนวน ๒ แห่ง คือ
๑. งานขุดลอกคลองมาบหวายโสม ณ คลองมาบหวายโสม ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี งบประมาณ ๔๙๓,๕๙๖ บาท
๒. งานขุดลอกห้วยพันเสด็จ ณ ห้วยพันเสด็จ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง งบประมาณ ๓๐๒,๕๒๓.๓๖ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่ กปภ. ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการปรปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)
สาขาพัทยา นายสรายุทธ ทองเหี่ยง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ พร้อมนายบรรพต กองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ คลองมาบหวายโสม ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้จัดการการปรปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานบริการและควบคุม
น้ำสูญเสีย ๒ พร้อมด้วยตัวแทน อบต.มาบยางพร นายไชยพร หลวงวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายรัฐพล
ไชยธรรม หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ ห้วยพันเสด็จ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ทั้งนี้ โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสะท้อนถึง
ความใส่ใจลูกค้า ชุมชน ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมว่า กปภ. เป็นองค์กรที่มีจิตสาธารณะ ดังค่านิยมองค์กร
"ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน"

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ
กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ
กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ
กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ