การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของสนันสนุนกิจกรรมของกิ่งงานกาชาดอำเภอปราณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายสุขเกษม มีสีผ่อง และพนักงานในสังกัด นำของสนับสนุนการ จัดงาน "เที่ยวปราณบุรี" ของ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดยมีตัวแทน นายอำเภอปราณบุรี เป็นผู้รับมอบของสนันสนุนในครั้งนีั้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของสนันสนุนกิจกรรมของกิ่งงานกาชาดอำเภอปราณบุรี