การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำโดย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)