กปภ.สาขากุยบุรีและคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ คลองกุยบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี โดยนายสุชาติ พลอยล้วน มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างสังกัดงานผลิต นำคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงฝายชะลอน้ำบริเวณคลองกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 โดยมีนายสินาทร โอ่เอียม นายอำเภอกุยบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ (คลองกุยบุรี) อีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

กปภ.สาขากุยบุรีและคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ คลองกุยบุรี
กปภ.สาขากุยบุรีและคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ คลองกุยบุรี
กปภ.สาขากุยบุรีและคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ คลองกุยบุรี