การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่

จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้ นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร โดย มี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพรและชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ คูคลอง รอบบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริสำหรับ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร เนื่องจากอุทกภัยพายุไต้ฝุ่นซีต้า เมื่อปี 2540 ที่สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาทอดพระเนตร ทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการขุดลอกแก้มลิงหนองใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและพื้นที่โดยรอบ รอดพ้น จากอุทกภัยน้ำท่วม ชาวชุมพรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังคำกล่าวว่า "ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น" ในกิจกรรม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่