กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับกปภ.เขต 9 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กองระบบจำหน่ายงานลูกค้าสัมพันธ์ และกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย ณ ศาลาประชาคมบ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื่องด้วย พื้นที่หมู่บ้านสบหารและหมู่บ้านใกล้เคียง ในตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นน้ำ เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแม่น้ำยวม ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเดียวกันกับที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียงใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอ แม่สะเรียง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตร ที่มีต่อสุขภาพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จึงจะดำเนินการจัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลดสาร (เคมี) ลูกหลานปลอดภัย" เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ถึงผลกระทบจากปัญหาน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาปนเปื้อนสารเคมี โดยในการนี้ ได้เชิญนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และนักวิทยาศาสตร์จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มาเป็นวิทยากร ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันหาทางออกของปัญหา

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รับฟังปัญหาและผลกระทบจากการใช้สารเคมี ร่วมตอบคำถามหลังการบรรยายและรับรางวัล มีความยินดีที่จะลดใช้สารเคมีโดยทางเลือกอื่น เช่น ผสมเกลือผงซักฟอกและน้ำใช้ฆ่าหญ้าแทนยาฆ่าหญ้า เป็นต้น

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย
กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย
กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย
กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย
กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย