กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 มอบหมายให้ น.ส.ธัญญลักษณ์ สวัสดีไชย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดชุมชน 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7 กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ต.เจ็ดเสมียนและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา ณ ริมแม่น้ำแม่กลอง ชม-ชิมผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น ชมการประกวดวาดภาพและการแสดง ชมนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่กลางน้ำ ปลายน้ำ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพชีวิต อันเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กปภ.ข.3 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำเสนอข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา ให้คำปรึกษาการขอติดตั้งประปา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมส์เพื่อรับของที่ระลึก กปภ. อันเป็นการสร้างความสนุก ความประทับใจ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561
กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561
กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561
กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561
กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561