กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ร่วมกันจัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ บริเวณหมู่ ๒ ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีบุคลากรในสังกัด กปภ.ข.๓ กปภ.สาขาในสังกัด อาทิ กปภ.สาขากาญจนบุรี, พนมทวน, ท่ามะกา และเลาขวัญ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกันสร้างฝายซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินกึ่งถาวร ด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำ ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วย ซึ่งจะสามารถดักตะกอน กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่บริเวณหมู่ ๒ และหมู่ ๖ ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบายเพิ่มบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ-แหล่งน้ำท้องถิ่น สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างจิตสำนึกในหลายภาคส่วนต่อทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน