ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง และปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ CSR เพื่อสังคมและชุมชนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ สิ่งแวดล้อม กับบุคลากรในหน่วยงาน เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วย

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี