การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเภอบางสะพาน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันทำความสะอาดกวาดและเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณชายทะเล บ้านปากคลอง เพื่อดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยเป็นภารกิจของโครงการจิตอาสาพระราชทานแนวพระราดำริในกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น "ปาบึก"ส่งผลกระทบบริเวณชายทะเลได้รับความเสียหายและมีขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน