กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)

กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์) ณ ฝายมีชีวิตบ้านไร่บน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่ กปภ.สาขากุยบุรี เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขาคลองกุยบุรี และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมใช้แม่น้ำคลองกุยบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)
กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)