กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต4 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(พ) นำโดยนายธีรวิทย์ เลิศคณาวณิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ของการประปาส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเน้นกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

        โดยมีนางสาวสิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบของที่ระลึกจาก กปภ.ข.4 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลการดำเนินงานจากการติดตั้งเครื่องวัดจำนวนคนที่ใช้ห้องสุขา เพื่อหาปริมาณการใช้น้ำของโรงเรียนพร้อมพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำประเภทฉลากเขียวที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งภายในงานเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งนี้เยาวชนในโรงเรียนเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นใกล้ชิดที่สามารถเรียนรู้ระบบประหยัดน้ำในห้องน้ำของโรงเรียนที่ใช้อยู่ในกิจวัตรประจำวัน  อันนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)
กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)