กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (กปภ.สาขาราชบุรี), การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า จัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน" ณ บริเวณวัดใหม่ต้นกระทุ่ม ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีนายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาราชบุรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวีระเกียรติ สุวรรณฤกษ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในงานมี กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แก่ กปภ.สาขาสวนผึ้ง กปภ.สาขาปากท่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันทำกิจกรรม อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 3,000 ตัว, รับฟังวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยพืชสดจากวัชพืช, ปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืชบริเวณแหล่งน้ำ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเขตอำเภอและจังหวัดราชบุรี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้ เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก รักษา ดูแล และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี

กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"
กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"