กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดพิธีเปิดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ลำห้วยหุบสลัดได หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้ กว่า ๒๐๐ คน ในโอกาสนี้ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริและสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบนำร่องในการปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเขตอำเภอและจังหวัดราชบุรี สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศต่อไป

กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต