การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายสนธิ บุญศิริ ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม ตำแหน่งวิศวกร 7 รักษาการหัวหน้างานผลิต8 พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง เพื่อยกระดับน้ำขึ้น ให้เพียงพอต่อการสูบน้ำดิบเข้ากระบวนการผลิต เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมามีน้ำป่าไหลหลากพัดพาดินทรายดินตะกอนมาทับถมจำนวนมาก ทำให้พื้นที่บริเวณสูบน้ำดิบตื้นเขิน น้ำดิบมีปริมาณน้อย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง