กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยส่วนราชการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนอำเภอท่าม่วง ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานชมวิว เทศบาลอำเภอท่าม่วง พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อให้บริการกับประชาชนและจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย