โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์" เพื่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางและบริเวณไหล่ทาง ทางเข้าถนนแสงชูโต ซึ่งเป็นเส้นทางหลักหรือประตูสู่จังหวัดกาญจนบุรี ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยส่วนราชการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนอำเภอท่ามะกา จะดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ถนนแสงชูโตตลอดเส้นทางที่ผ่านอำเภอท่ามะกา ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด เพื่อให้บริการกับประชาชนและจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ โครงการ CSR ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์