การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

; วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน บ้านวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณถนนสายเอเชีย 41-บ้านหาดพริก หมู่ที่2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1-4 และจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทยตามความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ และกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย นั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร ในวัน 28 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ในปี พ.ศ. 2562 ครบ 252 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช