กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดย นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด ณ จุดบ้านพระเกิด ม.14 เชื่อมกับบ้านเวียงเทิง ม.1 โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิงได้สนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซมฝาย นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. มาแจก และร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนช่วยกันซ่อมแซมฝายดังกล่าวให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพียงพอ รวมถึงการใช้น้ำด้านการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย การร่วมมือกับชุมชนในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนและผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง

กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด
กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด
กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด
กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด
กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด