กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โดยนายขรรค์ชัย ดอกไม้ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ร่วมเป็นเป็นวิทยากรในโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนำความรู้อาชีพ "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" มาร่วมถ่ายทอดสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนและตั้งเป้าหมายในการเลือกเรียนต่อในเส้นทางที่ตนเองสนใจ ชอบและถนัด เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรีนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมมาแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆ เป็นจำนวนมาก โดยหวังให้นักเรียนรู้จักตนเองและตั้งเป้าหมาย เตรียมความพร้อมในการประกอบเลือกศึกษาและอาชีพให้ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป

กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี
กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี