ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดย นายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวราหะ หัวหน้างานผลิต นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการผลิตน้ำประปา และใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ให้กับนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 116 คน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในการผลิตน้ำประปาที่มีมาตฐาน และได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและประหยัด

ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย