กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อวัน อังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จ้ดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มอบหมายให้ นางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อรับคำขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมรับเงินชำระค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมมอบแก้วน้ำตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อเป็นของที่ระลึกและบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณื กปภ. จำนวน 100 ขวด ให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ

กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา