กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 นำโดย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์ ผอ.กองบัญชีและการเงิน นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 8 นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) จังหวัดอุบลราชธานี "อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม"

โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) "อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม" บริเวณสถานศึกษา สาธารณชุมชน ศาสนสถาน เคหะสถาน ที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ โดยพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

ทั้งนี้ พนักงาน กปภ.เขต 8 และ กปภ.สาขาอุบลฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ชุมชนโรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราชและบริเวณถนนชลประทาน - ท่าบ่อ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงามมากขึ้น ตลอดจนเป็นการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพนักงานในองค์กร และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษาความสะอาดบ้านเมือง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”