กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนิสา จารนัย นักวิทยาศาสตร์ 6 และนางสาวอนงค์รักษ์ นระแสน นักวิทยาศาสตร์ 5 เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดูแลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับอาสาสมัครชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการดูแลรักษาน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ ๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน
กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน