กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560โดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับทีมงานจากกองระบบผลิตและคุณภาพน้ำ ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR " โครงการใส่ใจผู้บริโภค" โดยเชิญหน่วยงาน อบต.บึงกระจับ และอบต.ท่าโรง และ อบต.โคกปรง เพื่อให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำประปา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลักในการผลิตน้ำประปา รวมถึงการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาทั้งยังให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น คณะผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ หน่วยบริการคอเลือก กปภ.สาขาวิเชียรบุรีอีกด้วย

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์