กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันออกบูทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมตอบคำถาม จับฉลากของรางวัล และบริการไอติมหลอดแก่เยาวชนที่มาร่วมงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมสนุกสนานและแสดงออกในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ การรู้จักคุณค่าของน้ำ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ความมีวินัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"


งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑