กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสรุปผลความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น้ำและชายหาด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13กรกฎาคม 2561อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ได้ดำเนินโครงการ "ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น้ำและชายหาด" ในพื้นที่เกาะสมุย โดยเชิญชวนประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดในพื้นที่อ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา ตลอดจนกิจกรรมการสร้างความรู้และความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด และกิจกรรมพิเศษสำหรับเยาวชนจับกลุ่มระบายสีและเขียนคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้น โดยมีผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด ตลอดจนสร้างความรักและความสามัคคีของคนในครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ กปภ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับ กปภ.ตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กปภ.อย่างแน่นอนหากมีโอกาส นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน นักเรียนหรือเยาวชน และชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯ ส่งผลดีแก่เกาะสมุยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมกับส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อีกทางหนึ่ง

กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน
กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน