สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิถุนายน . สำหรับหาดพยูน เป็นอีกหนึ่งชายหาดที่สำคัญของอำเภอบ้านฉาง มีสภาพเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ทั้งยังเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชนและชาวท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านฉาง การจัดกิจกรรมทำความสะอาดตลอดแนวชายหาดพยูนนี้ ได้ผสานร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ซึ่ง กปภ.สาขาบ้านฉาง ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในมิติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๖๐๐ ขวด เพื่อใช้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877
สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877