การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด สำหรับบริการจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ฝั่งถนน และปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา