กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนับสนุนโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ให้การสนับสนุนน้ำประปาตามโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน\

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" นายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง จึงมอบหมายให้หัวหน้างานทุกคนให้ความร่วมมือ สนับสนุนน้ำประปาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนด้านภัยแล้ง นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จนกว่าปัญหาภัยแล้งและหมอกควันจะหมดไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ได้มีหน่วยงานกรมทางหลวงและเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้รับการสนับสนุนน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว อย่างต่อเนื่อง ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนับสนุนโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"
กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนับสนุนโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"