การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และ นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีร่วมทำพิธีมอบลานสุขอนามัย ภายใต้ "โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด โดยมี นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณี กุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยจัดทำก๊อกน้ำแบบราง พร้อมก่อปูนติดกระจกสวยงาม 3 แท่นวาง จำนวน 30 ก๊อก ให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการล้างมือ ล้างหน้า สร้างสุขอนามัยที่ดี ก่อนหรือหลังจากการรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตาล สำหรับการจัดโครงการ ลานสุขอนามัย "กปภ. รักษ์ชุมชน" ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขอนามัยของนักเรียน จึงดำเนินการสำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี ว่ามีพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะจัดสร้างลานสุขอนามัย และพบว่าโรงเรียนวัดดอนตาล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 200 คน ยังต้องการสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในโรงเรียน และมีความเหมาะสมที่จะทำการก่อสร้าง จึงเข้ามาดำเนินการวางแผน ออกแบบและจัดทำลานสุขอนามัยขึ้น เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียน ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลานสุขอนามัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน และชุมชนต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด