กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย และ น.ส.ธีรทรัพย์ ปฐมรังสิยังกุล หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด โดยความร่วมมือกับ กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นำโดยนางเขมจิรา กออำไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย" ณ ศาลาประชาคมบ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือเป็นการสร้างความตระหนักถึงการผลกระทบจากปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในการเกษตรแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ

เนื่องด้วย พื้นที่หมู่บ้านสบหารและหมู่บ้านใกล้เคียง ในตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นน้ำ เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแม่น้ำยวม ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเดียวกันกับที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียงใช้เป็นน้ำดิบ ในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอ แม่สะเรียง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการปนเปื้อนและสะสมสารเคมีในแหล่งน้ำได้

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องผลกระทบจากปัญหาน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในการเกษตรจากวิทยากร อาทินักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และนักวิทยาศาสตร์จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันหาทางออกของปัญหา ร่วมตอบคำถามหลังการบรรยายและรับรางวัล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยชุมชนมีความยินดีที่จะลดใช้สารเคมีโดยทางเลือกอื่น เช่น ผสมเกลือผงซักฟอกและน้ำใช้ฆ่าหญ้าแทนยาฆ่าหญ้า เป็นต้น

ที่มา: การการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"
กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"
กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"
กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"