โครงการและกิจกรรมประจำปี 2561

โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. กิจกรรมของศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ.
 2. โครงการอบรมหลักสูตร "คุณธรรม จริธรรม และธรรมาภิบาล"
 3. การดำเนินกิจกรรมของชมรมพุทธศาสนา กปภ.
 4. โครงการ "การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
 5. รณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
 6. การให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสดงบนเว็บไซต์ กปภ.
 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 8. โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
 9. ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม
 10. ผู้บริหารมีบทบาทส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
 11. เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่างต่อเนื่อง
 12. โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
 13. โครงการใส่ใจผู้บริโภค
 14. โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปี 2560"
 15. โครงการปันน้ำใจจ่ายน้ำประปา
 16. โครงการบริจาคเงิน และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษ์ กปภ. เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
 17. โครงการ SMART MANAGER
 18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร
  คลิกเพื่อดูแผนโครงการ ==>>>