โครงการและกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ๒๕๕๓

๑. การลอยกระทงของผู้บริหารและพนักงาน บริเวณสระน้ำ สำนักงานใหญ่ กปภ. เพื่อเสริมสร้างความมีจริยธรรมในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี

๒. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดีทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

๓. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จ.นครปฐม

๔. กิจกรรมร่วมจัดงานวันพ่อ ณ พระที่นั่งอานันตสมาคม ระหว่างวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2552

๕. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ 1 มกราคม 2553 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง

๖. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

๗. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2553

๘. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดสัปดาห์ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553

๙. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน และเข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

๑๐. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

๑๑. กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

๑๒. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553

๑๓. กิจกรรมร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติกับกระทรวงมหาดไทย ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

๑๔. อบรมหลักสูตรคุณธรรม ปัจจัยในการพัฒนาหน่ยงานและสังคม

๑๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทั้งสื่อภายในและภายนอก

๑๖. โครงการเติมใจให้กัน

๑๗. กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นนักบริหารที่ดีหลังการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อเป็นบุคคลให้แก่พนักงาน

๑๘. โครงการนักบริหารมือทองสมองเพชร

๑๙. โครงการตามหาคนคุณธรรม

๒๐. โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ

๒๑. โครงการน้ำประปาดื่มได้

๒๒. โครงการ กปภ. สัญจรห่วงใยแผ่นดินทรุด...เล่าน้องให้บอกต่อ

๒๓. โครงการสร้างสังคมคุณธรรม

๒๔. โครงการค่ายเยาชนร่วมใจรักษ์น้ำ

๒๕. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

๒๖. โครงการปลูกต้นกล้าคนดี โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศในหัวข้อ "ธรรมะพัฒนาจิตใจ"

๒๗. โครงการนักบริหารมือทอง