โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
81 จะบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เรืองสุวรรณ โยวะ
82 ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เสาวภา เดียวตระกูล
83 จะบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม รักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม โปร่งใส เที่ยงธรรม สังวาลย์ มงคลมะไฟ
84 ทำงานเต็มความสามารถและดำรงไว้ซึ่งศีลธรรมและจริยธรรมอันงดงาม ไพนิช นิพขันธ์
85 ดูแลประชาชน รักษ์องค์กร มุ่งเน้นปฏิบัติงาน วิโชติ ศรีทับทิม
86 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต เพื่อองค์กรและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ยรรยง วงษ์อามาตย์
87 จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์และยุติธรรม รุจิรา เทพเมือง
88 มุ่งมั่น พัฒนา สร้างคุณภาพงานให้ดี มีคุณค่าและก้าวหน้ายิ่งขึ้น นาวิน วิริยะโยธิน
89 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณต่อหน้าที่ของตนเอง เบญจวรรณ ศรีสลวย ถูกใจ 16 คน
90 ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และเป็นพลเมืองดีของแผ่นดิน จันทิรา ทองพูล ถูกใจ 9 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี