โครงการและกิจกรรมประจำปี 2560

โครงการและกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. 2560

  • โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA)
  • โครงการ "ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
  • โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2559"
  • โครงการเผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
  • โครงการอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
  • จัดพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

คลิกเพื่อดูแผนโครงการ ==>>>>>