โครงการและกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ๒๕๕๘

 1. โครงการ "ทำดี เพื่อแผ่นดิน"

  • โครงการบรรพชาอุปสมบท
  • โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ
  • โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดแพร่" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก
  • โครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน"
  • โครงการ "ประปาทันใจ"
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • กิจกรรม "กปภ. รวมพลังบริจาคโลหิต" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2558"

 3. โครงการอบรมหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล"

 4. กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

 5. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยสอดแทรกเนื้อหา เรื่อง คุณธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน กปภ.

  • หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559" รุ่นที่ 1/2559
  • หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559" รุ่นที่ 2/2559
 6. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA)