โครงการและกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ๒๕๕๘

๑. โครงการทูตค่านิยม

๒. โครงการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี

๓. โครงการ “ทำดี เพื่อแผ่นดิน”

๔. โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี”

๕. กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

๖. กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.

๗. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”

๘. กิจกรรมสนับสนุน/ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

๙. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยสอดแทรกเนื้อหา เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม