โครงการและกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. ๒๕๕๒

๑. โครงการปลูกต้นกล้าคนดี โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ

๒. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

๔. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี

๕. โครงการปลูกป่าเพื่อสร้างเสถียรภาพน้ำต้นทุน พื้นที่ลำน้ำพรม จ.ชัยภูมิ

๖. การจัดทำคู่มือมาครฐานจรรยาบรรณ ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.

๗. โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจรักษ์น้ำ

๘. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งบรูณาการกับเรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อภายในและภายนอกองค์กร

๙. โครงการเติมใจให้กัน

๑๐. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดีทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม