ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2553

 
5หน่วยงานช่วยภัยแล้ง
กปภ. มอบเงินบริจาคให้โบสถ์คริต
กปภ. แจกน้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กปภ. แจกน้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี
กปภ.ช่วยเฮติ มีค.53
กปภ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ต.ค.53
กิจกรรมของ เขต กปภ.
นักบริการมือทองและคนคุณธรรมรับโล่
ปฏิบัติธรรมและพัฒนาตนเอง
สงกรานต์53
เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เม.ย.53
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการปลูกป่า มิ.ย.53

BACK